Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (R.G. tarih: 04.04.2009 sayı:27190 (tıklayınız)

 

 

2012 Yılı Egzoz Gazı Emisyonu Genelgesi (tıklayınız)
 
 
2012 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pul Bedeli : 16 TL
2012 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ruhsat Bedeli : 4 TL
2012 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Bedeli : 2400 TL
2012 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pul Farkı Bedeli: pul sayısı X 1 TL
2012 Yılı Egsoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli 28 TL,Ruhsat bedeli değişmemiştir.
 
 
Belge, Pul ve Ruhsat Bedelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Hesabına yatırılacak.
Pul İçin Gelir Kodu :108
Belge İçin Gelir Kodu :109
Ruhsat için Gelir Kodu :110
 
Ölçüm çizelgesi için (tıklayınız)
 
 
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ TALEBİ VE
PROTOKOL İMZALAMADA GEREKEN EVRAKLAR
 
1-Dilekçe,
2-Noter Tasdikli TS 12047 veya TS EN ISO/IEC 17020:2004 belgesi, Ulaştırma Bakanlığınca verilen İşletme Yetki Belgesi veya verildiği kurumca onaylanmış Geçici İşletme Yetki belgesi sureti,
3-Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm cihazının TS ISO 3930 benzin, 72/306/AT dizel standart ve tipe uygun olduğunu gösterir belge, fatura (İLK MÜRACAATLARDA)
4-Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm cihazının TS 12361 standardına veya TSE’ce kabul edilen başka standarda göre kalibrasyonu yapılmış olmalı ve bu kalibrasyonu yapan firmanın akreditasyon belgesi ile kalibrasyonu yapan personelinin eğitim belgesi,
5-Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm cihazının Kalibrasyon belgeleri (asıl ve fotokopi)
6-Ölçüm çıktıları, (Dizel-benzinli-LPG’li)
7-Ölçüm yapacak kişi eğitim belgeleri, asıl ve fotokopileri (Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik ve kimya bölümleri mezunu ya da bu konuda eğitim sertifikasına sahip olması ve bu konuda en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.) ve SGK kayıtları,
8-Bir önceki yıla ait gerçekleştirilen protokol,
9-İmza sirküleri, vekil ise vekaletnamesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -Kamu kurumlarıyla ile protokol yapmaya, egzoz gazı emisyon pulu, ruhsatı, yetki belgesi almaya yetkilidir ibareli) imza sirküsü,
10-Firma kaşesi.
11-Bir önceki yıla ait kalan pullara ilişkin taahhütname ile yeni yıla sarkan pul/ruhsat’a ilişkin her yıl Aralık ayında belirlenen fiyat üzerinden, fark bedelinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Hesabına yatırıldığına dair dekont, (PROTOKOL YENİLEME)
12-Emisyon Yetki Belgesi aslı (3 YILLIK SÜRESİ BİTEN YETKİ BELGESİ YENİLEME), Belge Bedeli dekontu (Protokol imzalandıktan sonra)
PROTOKOL örneği,
Yetki Belgesi ilk müracaat protokol örneği için (tıklayınız)
Yetki Belge Süresi devam eden firma protokol örneği için (tıklayınız)
Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu işleteninin yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) İstasyon işleteni;
a) Egzoz gazı emisyon ölçümü işlemlerini 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdür.
b) Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıktan sonra sonuçları 7 nci maddede belirtilen sınır değerlere uygun çıkan taşıt işletenine, mevcut motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatında pul için ayrılan yere egzoz gazı emisyon ölçüm pulunu yapıştırıp, şirket kaşesiyle onayladıktan sonra, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı çıktısı ile birlikte vermekle yükümlüdür. Ölçüm sonucu uygun çıkmayan taşıtlara ve/veya ölçüm yapmadığı periyotlara ait egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatı düzenleyemez.
c) Motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatında egzoz gazı emisyon ölçüm pulu yapıştırılacak yer kalmadıysa bedeli karşılığında yeni motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı düzenlemekle yükümlüdür.
ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazından iki çıktı alarak yazılı sonuçların bir nüshasını taşıt sahibine vermek zorundadır. Ölçüm cihazlarından alınan çıktılarda ölçüm sonuçlarının yanı sıra tarih, ölçüm saati, aracın plakası, yaşı, ölçüm istasyonunun adı, adresine ilişkin bilgilerin bulundurulması ve bu bilgilerin tamamının bilgisayar ortamında hazırlanmış olması zorunludur. Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazından aldığı çıktının diğer nüshasını ölçüm istasyonunda bilgisayar ve yazılı ortamda düzenleyerek denetimlerde ibraz edilmek üzere iki yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.
d) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümünü her iki yakıta göre yapar ve tek bir ölçüm ücreti alır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının bu Yönetmeliğe uygun çıkması halinde pul verir.
e) Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptığı taşıtlara ilişkin Bakanlıkça istenen bilgileri aylık olarak il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.
f) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının 11 inci maddede tanımlanan kriterlere uygun olmasını ve kalibrasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra, egzoz gazı emisyon ölçümünde kullandığı cihazların teknik özellikleri ile ilgili belgeler ve cihazların periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yaptırıldığına dair raporları yapılacak denetimlerde denetim yetkililerine ibraz etmek zorundadır.
g) Kendisine ait yetki belgesini başka bir işletmeye veremez, kullandıramaz veya başka bir işletmeye ait pulları satamaz.
ğ) İstasyonunun isim değişikliğini, devrini, adres değişikliğini, yetkili servis firmasıyla anlaşmasının bittiğini veya TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgeleri üzerinde yapılan her türlü değişikliği ve bahsi geçen değişikliklerin yapıldığı güncellenmiş TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgesini il çevre ve orman müdürlüğüne en geç on beş iş günü içinde bildirmek zorundadır. Gerekli işlemler 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.
h) TS EN ISO/IEC 17020 ye haiz araç muayene istasyonunun faaliyetinin geçici/daimi olarak durdurulması halinde bu durumu il çevre ve orman müdürlüğüne derhal bildirir.
ı) TS 12047 kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi iptal edildiğinde il çevre ve orman müdürlüğüne derhal bildirir.
i) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması durumunda en geç on beş iş günü içinde il çevre ve orman müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Gerekli işlemler 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.
j) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesini ve egzoz gazı emisyon ölçüm pulu ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsat bedelini istasyonda görülebilecek bir yere asmakla yükümlüdür.
k) Egzoz gazı emisyon ölçümü için her istasyonda en az bir ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik ve kimya bölümleri mezunu ya da bu konuda eğitim sertifikasına sahip olması ve bu konuda en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.
l) İşyeri çevresinde mevzuat gereği çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır ve çevre kirliliğine sebep olacak faaliyetlerde bulunamaz.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde 16 ncı maddeye göre işlem yapılır.