Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hakkında Duyuru

                

    Bilindiği üzere üretim, tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ise 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Bakanlığımız 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların Endüstriyel Atık Yönetim Planı şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

      Bakanlığımızca belirlenen plan formatının ana hatları ve içeriği sabit tutulmak kaydıyla bir takım düzenlemeler yapılmıştır. İlimizde faaliyet gösteren ve atık yönetim planı hazırlayacak olan tüm atık üreticileri tarafından kullanılması için düzenlenmiş olan Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı Valiliğimiz 11.10.2012 tarihli ve 8035 sayılı Oluru ile onaylanmıştır.

     Bu doğrultuda; İlimizde faaliyet gösteren tüm atık üreticileri tarafından hazırlanacak Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Valiliğimiz oluru ile onaylanmış format doğrultusunda ve format içeriğinde istenen tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.